“Doc” Cheatham Named Birdland Community Hero by Baltimore Orioles

“Doc” Cheatham Named Birdland Community Hero by Baltimore Orioles